งานบรรยาย
ผู้จัดรายการสนใจศึกษาและมีความเชี่ยวชาญในแง่การพัฒนาตัวเอง (self-improvement) และเข้าใจหลักปรัชญาคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ และสามารถปรับประยุกต์ทั้งสององค์ความรู้เข้ากับหลักการบริหารงานในยุคปัจจุบันได้อย่างกลมกลืนและมีประสิทธิผลยิ่ง ทำให้ได้รับเชิญไปพูดตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ กว่า 200 องค์กร ด้วยค่าบรรยายถึง 25,000 บาทต่อชั่วโมง อาทิ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.), สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.), สำนักงานองค์การอาหารและยา (อย.), วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ, บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชน, EXIM Bank, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) เป็นต้น

โดยหัวข้อที่ได้รับเชิญให้ไปบรรยายเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้คือ กฏเหล็กในการเป็นผู้นำ, การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชีวิต, หลักในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ, หลักการสร้างพลังชีวิต, จริต 6: ศาสตร์ในการอ่านใจคน, การเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงาน, ใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะมีความสุข, และพลานุภาพของ Positive Thinking โดยมีผลงานการบรรยายที่ผ่านมาดังนี้
 
 • บรรยายในหัวข้อ “Can-Do Attitude สร้างแรงบันดาลใจก้าวต่อไปร่วมกัน” ให้กับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 300 คน (วันที่ 22 ธันวาคม 2566) 
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับสโมสรโรตารีสาทร จำนวน 68 คน (วันที่ 28 ตุลาคม 2564) 
 • บรรยายในหัวข้อ “การฝึกสติสัมพันธ์อย่างไรกับประสิทธิภาพการทำงานของสมอง” ให้กับพนักงานและประธานชมรม ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จำนวน 109 คน (วันที่ 12 ตุลาคม 2564)
 • บรรยายในหัวข้อ “ธรรมะเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข” ให้กับพนักงานและประธานชมรม ที่ชมรมธรรมะปฏิบัติ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จำนวน 62 คน (วันที่ 15 กรกฎาคม 2564)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคนกับการประยุกต์ใช้ในการทำงาน” ให้กับคณะข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน (วันที่ 26 สิงหาคม 2563)
 • บรรยายในหัวข้อ “คิดให้เป็นสุข สนุกกับการทำงาน” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)สำนักงานใหญ่ จำนวน 200 คน (วันที่ 15 กรกฎาคม 2562)
 • บรรยายในหัวข้อ “Growth Mindset เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0” ให้กับผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 80 คน (วันที่ 25 มิถุนายน 2562)
 • บรรยายในหัวข้อ “การสร้างพลังชีวิตเพื่อความสุข และความเจริญรุ่งเรืองในการทำงาน” ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 450 ท่าน (29 มีนาคม 2562)
 • ​บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 200 คน (วันที่ 18 มกราคม 2561)
 • บรรยายในหัวข้อ “ปรับสมอง เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 100 คน (วันที่ 12 มกราคม 2561)
 • บรรยายในหัวข้อ “​Positive Attitude and Energy Buildup for Better Work Performance” รอบที่ 3 ให้กับพนักงานที่ Mubadala Petroleum Thailand Ltd. จำนวน 60 คน (วันที่ 6 ธันวาคม 2560)
 • บรรยายในหัวข้อ “Positive Attitude and Energy Buildup for Better Work Performance” รอบที่ 2 ให้กับพนักงานที่ Mubadala Petroleum Thailand Ltd. จำนวน 50 คน (วันที่ 11 ตุลาคม 2560)
 • บรรยายในหัวข้อ “Positive Attitude and Energy Buildup for Better Work Performance” รอบที่ 1 ให้กับพนักงานที่ Mubadala Petroleum Thailand Ltd. จำนวน 50 คน (วันที่ 27 กันยายน 2560)
 • บรรยายในหัวข้อ “Transformational Leadership & Team :  ตอน จริต 6 เปลี่ยนความต่างเป็นโอกาส” ให้กับ บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จำนวน 180 คน (วันที่ 27 มิถุนายน 2560)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 เกี่ยวกับการบริหารและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข” ให้กับข้าราชการและบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 30 คน (วันที่ 9 มีนาคม 2560)
 • บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์ทีมงานและการสร้างความผูกพันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับผู้อำนวยการ และบุคลากรสาธารณสุข ที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 575 คน (วันที่ 15 กันยายน 2559)
 • บรรยายในหัวข้อ “ทัศนคติสร้างสรรค์ ผลักดันสู่เป้าหมาย” ให้กับกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่บริษัท เนชั่นไวด์ จำกัด จำนวน 95 คน (วันที่ 25 สิงหาคม 2559)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน (วันที่ 5 สิงหาคม 2559)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาตนเองท่ามกลางความท้าทายและการมองโลกในแง่บวก” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน ที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 100 คน (วันที่ 2 สิงหาคม 2559)
 • บรรยายในหัวข้อ “คนดี คนเก่ง มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล” ให้กับพนักงานระดับ 4 ที่การประปานครหลวง จำนวน 187 คน (วันที่ 24 มิถุนายน 2559)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศิลปะการเป็นผู้นำ” ให้กับผู้อำนวยการ กรมศุลกากร จำนวน 40 คน (วันที่ 20 มิถุนายน 2559)
 • บรรยายในหัวข้อ “บรรลุเป้าหมายอย่างมีความสุข” ให้กับผู้บริหารทีมงานขาย ที่บริษัท AIA จำนวน 100 คน (วันที่ 14 มิถุนายน 2559)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจและรับมือกับลูกค้าลักษณะต่างๆ ตามผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ” ให้กับผู้จัดการสาขาเคาน์เตอร์เทสโก้ บริการด้านการเงินและประกันภัย ที่บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด จำนวน 200 คน (วันที่ 9 มิถุนายน 2559)
 • บรรยายในหัวข้อ “คนดี คนเก่ง มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล” ให้กับพนักงานระดับ 3 ที่การประปานครหลวง จำนวน 230 คน (วันที่ 2 มิถุนายน 2559)
 • บรรยายในหัวข้อ "จริต 6: ศาสตร์ในการอ่านใจคน เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข" ให้กับพนักงาน และผู้เข้ารับรางวัล ในงาน PTTG Excellence Award ที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 200 คน (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558)
 • บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการวิเคราะห์ทีมงานและการสร้างความผูกพันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" ให้กับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบุคคล ที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 80 คน (วันที่ 12 มิถุนายน 2558)
 • บรรยายในหัวข้อ "ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส" ให้กับรองผู้ว่าการฯ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ที่การประปานครหลวง จำนวน 500 คน (วันที่ 9 มิถุนายน 2558)
 • บรรยายในหัวข้อ "Happiness and Success in the Work Place" ให้กับผู้บริหารและพนักงาน ที่บริษัท Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. จำนวน 80 คน (วันที่ 6 มิถุนายน 2558)
 • ได้รับเชิญสัมภาษณ์ออกรายการวิทยุ "ธรรมะวันอาทิตย์" ในหัวข้อการปรับประยุกต์ธรรมะเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีความสุขในการดำรงชีวิต ทางสถานีวิทยุ FM 96.5 วันที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 04:00 - 05:00 น.
 • บรรยายในหัวข้อ "การเสริมสร้างภาวะผู้นำ" ให้กับคณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ผู้อำนวยการกอง/สถาบัน/สำนัก หัวหน้างาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 35 คน (วันที่ 3 เมษายน 2558)
 • บรรยายในหัวข้อ “Happiness and Success in the work place” ให้กับผู้จัดการฝ่ายขายและพนักงานด้านวิจัยยา บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด จำนวน 60 คน (วันที่ 19 ธันวาคม 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “Team Motivation และจริต 6” ให้กับผู้จัดการฝ่าย บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 35 คน (วันที่ 4 ธันวาคม 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6: ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับพนักงานขาย บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 70 คน (วันที่ 2 ธันวาคม 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ” ให้กับข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 50 คน (26 พฤศจิกายน 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “การนำหลักธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารคนและลูกน้อง” ให้กับอธิบดี รองอธิบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าแผนก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จำนวน 50 คน (วันที่ 19 สิงหาคม 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “7 Habits of Highly Effective People” ให้กับผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 30 คน (17 มิถุนายน 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษกับการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน สู่การทำวิจัย” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 70 คน (3 มิถุนายน 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและทำงาน” ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 100 ท่าน (24 มีนาคม 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์ความสำเร็จ” ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 197 ท่าน (13 มีนาคม 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “การคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน” ให้กับอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 40 ท่าน (28 กุมภาพันธ์ 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการบริหารสู่ความสำเร็จขององค์กร” ให้กับท่านผู้บริหาร การประปานครหลวง จำนวน 520 ท่าน (19 ธันวาคม 2556)
 • บรรยายในหัวข้อ “ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน” ให้กับท่านผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 ท่าน (21 พฤศจิกายน 2556)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับท่านผู้บริหารระดับสูง และสมุห์บัญชี บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำนวน 80 ท่าน (5 พฤศจิกายน 2556)
 • บรรยายในหัวข้อ “ธรรมมะและปรัชญาในการทำงาน” ให้กับท่านข้าราชการสำนักงานองค์การอาหารและยา จำนวน 100 ท่าน (4 เมษายน 2556)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง” ให้กับท่านข้าราชการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 100 ท่าน (29 พฤศจิกายน 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “คิดให้เป็นสุข สนุกกับการทำงาน” ให้กับท่านผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด มหาชน (BTS) จำนวน 60 ท่าน (28 พฤศจิกายน 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “ธรรมะและปรัชญาในการทำงาน” ให้กับท่านผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันไทย-เยอรมัน จำนวน 150 ท่าน (21 กันยายน 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “สมดุลแห่งชีวิต” ให้กับท่านผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 300 ท่าน (19 กันยายน 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “การบริหาร การจัดการและการพัฒนาองค์กร” ให้กับนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 350 คน (10 กันยายน 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “Thinking” ให้กับท่านผู้บริหารและผู้จัดการ Seacon Square (6 สิงหาคม 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “คิดได้ แต่ทำไม ทำไม่ได้” ให้กับท่านผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 120 ท่าน (26 กรกฎาคม 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อองค์กรอย่างสร้างสรรค์” ให้กับท่านผู้บริหารและพนักงาน Mattel Bangkok Co., Ltd. จำนวน 80 ท่าน (24 กรกฎาคม 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กร” ให้กับท่านข้าราชการระดับ 8 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (27 มิถุนายน 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “ทัศนคติที่ดีในการทำงาน” ให้กับท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จำนวน 86 ท่าน (22 มิถุนายน 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 300 ท่าน (21 มิถุนายน 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 700 ท่าน (25 เมษายน 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “การสร้างพลังอำนาจภายในตน” ให้กับท่านคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 180 ท่าน (14 มีนาคม 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Secret of Success” ให้กับประธานกรรมการ ผู้บริหารและตัวแทนประกันชีวิต Tokio Marine Life Insurance (Thailand) PCL จำนวน 400 ท่าน (10 มกราคม 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Secret of Success” ให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตร Mini MBA รุ่นที่ 73 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 50 ท่าน (1 ตุลาคม 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “กฎเหล็กของการเป็นผู้นำ” ให้กับประธานกรรมการและผู้บริหารหน่วยงาน Tokio Marine Life Insurance (Thailand) PCL จำนวน 200 ท่าน (2 กันยายน 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับผู้บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ในหลักสูตร Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 60 ท่าน (22 สิงหาคม 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับศิษย์เก่าและนักศึกษาปริญญาโทโดยศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(CONC Thammasat) จำนวน 200 ท่าน (26 กรกฎาคม 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “Motivation Does Matter” ให้กับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ Eli Lilly Asia, Inc. Thailand Branch จำนวน 90 ท่าน (13 กรกฎาคม 2554
 • บรรยายในหัวข้อ “The monk who sold his ferrari.” ซึ่งเป็นหนังสือ International Bestseller ให้กับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่าย Shin Corporation Public Company Limited จำนวน 40 ท่าน (9 มิถุนายน 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “สร้างสุขสนุกกับงาน” ให้กับผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและบุคลากร โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 150 ท่าน (25 พฤษภาคม 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “พัฒนาให้มากกว่าคำว่า The Hero” ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท M.C. Chain จำกัด จำนวน 150 ท่าน (20 พฤษภาคม 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศาสตร์ของการเป็นผู้นำ” ให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ บริษัท พีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด จำนวน 60 ท่าน (8 เมษายน 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “การเสริมสร้างบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีความสุข และจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 130 ท่าน (1 เมษายน 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ให้กับท่านผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 370 ท่าน (5 มีนาคม 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนางานและการให้บริการที่ดี” ให้กับท่านข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตยานนาวา จำนวน 150 ท่าน (25 กุมภาพันธ์ 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” ให้กับข้าราชการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (24 มกราคม 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “One Minute Manager” ให้กับผู้จัดการสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 40 ท่าน (14 ธันวาคม 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “ธรรมะในการทำงาน” ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 100 ท่าน (23 พฤศจิกายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “ใช้เวลาทุกวันอย่างมีชีวิตชีวา นำพางานให้สำเร็จ” ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 50 ท่าน (12 พฤศจิกายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศิลปะการบริหารสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด จำนวน 50 ท่าน (5 พฤศจิกายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษจะเพิ่มคุณค่าให้กับอนาคตของนิสิตได้อย่างไร” ให้กับนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 120 คน (13 ตุลาคม 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศิลปะการทำงานสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับวิศวกรและ นักออกแบบที่เข้าร่วมงาน Innovation Day บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จำนวน 500 ท่าน (12 ตุลาคม 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “การรู้เนื้อรู้ตัวสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร” ให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย และเจ้าหน้าที่ J.D. Food Product Co., Ltd. จำนวน 150 ท่าน (15 กันยายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “ธรรมะปรัชญาสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร” ให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย และเจ้าหน้าที่ Adda (Thailand) Public Company Limited จำนวน 60 ท่าน (7 กันยายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเป็นครูมืออาชีพ” ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 180 ท่าน (4 กันยายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “การสร้างพลังชีวิต เพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรือง ในการทำงาน” ให้กับผู้บริหาร แพทย์และบุคลากรพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล จำนวน 200 ท่าน (25 สิงหาคม 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศิลปะการทำงานสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับอาจารย์แพทย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสัมมนาโดยบริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด (22 สิงหาคม 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศิลปะการทำงานสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ บริษัท พีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด จำนวน 60 ท่าน (10 สิงหาคม 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์แห่งการเรียนรู้สู่การบริหารความขัดแย้ง” ให้กับตัวแทนพยาบาลทั่วประเทศ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 300 ท่าน (6 สิงหาคม 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ” ให้กับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (15 กรกฎาคม 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “ภาวะผู้นำ” ให้กับหัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (9 กรกฎาคม 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศิลปะการทำงานสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับผู้อำนวยการฝ่ายจากกรมสรรพสามิต และผู้จัดการ พนักงาน ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด จำนวน 60 ท่าน (24 มิถุนายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “รักกาย รักใจ เพื่อชีวิตสดใส วัย 55 ปี” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรจากทั่วประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 400 ท่าน (18 มิถุนายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “รักกาย รักใจ เพื่อชีวิตสดใส วัย 55 ปี” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรจากทั่วประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 400 ท่าน (16 มิถุนายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “รักกาย รักใจ เพื่อชีวิตสดใส วัย 55 ปี” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรจากทั่วประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 400 ท่าน (15 มิถุนายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “การนำองค์กรก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน บริษัทพีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด จำนวน 60 ท่าน (27 พฤษภาคม 2553)
 • แขกรับเชิญ สัมภาษณ์ในรายการ เป็นสุขทุกครัวเรือน โดยคุณชยุตม์ และคุณพชร ในเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก” ออกอากาศทาง FM 102 MHZ (11 กุมภาพันธ์ 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “Managing Mind @ Work จริต 6: ศาสตร์กับการทำงานและพัฒนาตนเอง” ให้กับผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ บริษัทฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด จำนวน 50 ท่าน (30 ตุลาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “พลังชีวิต: บ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จ” ให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 160 ท่าน (28 ตุลาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศในชีวิตการทำงาน” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จากหลากหลายสถาบัน จำนวน 100 ท่าน จัดอบรมโดยบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (14 ตุลาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ "การเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ" ให้กับวิทยากรคุณภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 35 ท่าน (6 ตุลาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ "จริต 6 : ศาสตร์ กับการทำงานและพัฒนาองค์กร" ให้กับข้าราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 70 ท่าน (25 กันยายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “การบริหารตนเองในสภาวะ Change” ให้กับผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 80 ท่าน (22 กันยายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ "จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน" ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท Manulife Insurance จำนวน 50 ท่าน (18 กันยายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “การสร้างพลังชีวิต เพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรือง ในการทำงาน” ให้กับท่านคณะบดี ผู้อำนวยการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 500 ท่าน (15 กันยายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพในการทำงาน” ให้กับผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 90 ท่าน (5 กันยายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “คิดให้เป็นสุข สนุกกับการทำงาน” ให้กับประธานกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ บริษัท Beauty Professional Business Co., Ltd. จำนวน 45 ท่าน (3 กันยายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Seven Habits” ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 200 ท่าน (1 กันยายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “แนวคิดในการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่” ให้กับผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายบุคคล ธนาคารและองค์กรสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย จำนวน 40 ท่าน (28 สิงหาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับผู้บริหาร และผู้จัดการ บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 60 ท่าน (21 สิงหาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “ มหัศจรรย์ธรรมะสร้างงาน พยาบาลให้มีความสุข ” ให้กับพยาบาลจากทั่วประเทศ วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย จำนวน 250 ท่าน (7 สิงหาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “ สภาวะผู้นำ ” ให้กับผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์จาก ทั่วประเทศ และข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 90 ท่าน (6 สิงหาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “ การคิดอย่างเป็นระบบ ” ให้กับเภสัชกร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 150 ท่าน (28 กรกฎาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Seven Habits” ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท Manulife Insurance จำนวน 100 ท่าน (24 กรกฎาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Art of Happiness” ให้กับประธานกรรมการ ที่ปรึกษาบริษัท และผู้บริหารระดับสูง บริษัท The Value Systems จำนวน 60 ท่าน (18 กรกฎาคม 2552)
 • แขกรับเชิญ สัมภาษณ์ในรายการ คุยอย่างมีสุข โดยคุณไก่ มีสุข แจ้งมีสุข (พิธีกรรายการผู้หญิง ถึงผู้หญิง) ในเรื่อง จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน ออกอากาศทาง ส.ทร. FM 106 MHZ วิทยุครอบครัวข่าว (15 มิถุนายน 2552)
 • 1 ใน 10 นิสิตเก่าดีเด่นที่ได้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มีชื่ออยู่ใน Hall of Fame ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (9-10 มิถุนายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคพิชิต TOEFL” ให้กับนักเรียน และนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันที่เตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ จัดงานโดย Ed-Net จำนวน 50 ท่าน (23 พฤษภาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Seven Habits” ให้กับท่านผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 100 ท่าน (12 พฤษภาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “Humanized and Holistic Care: Clients' Satisfaction” ให้กับบุคลากรพยาบาลและทีมดูแลสุขภาพผู้ป่วย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 180 ท่าน (28 เมษายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “เลือกเรียนต่อ หรือทำงาน ยามวิกฤต” ให้กับ นักเรียนและบัณฑิตจบใหม่จากหลากหลายสถาบัน จัดงานเสวนาโดย สถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 จำนวน 300 ท่าน (25 เมษายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชีวิต” ให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จำนวน 120 ท่าน ( 27 มีนาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “การคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์” ให้กับ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 25 ท่าน ( 26 มีนาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Seven Habits” ให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด จำนวน 50 ท่าน ( 17 มีนาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “กฎเหล็กของการเป็นผู้นำ” เจ้าหน้าที่ระดับ Head Divisions และผู้บริหารระดับสูง บริษัท ABB จำนวน 70 ท่าน (วันที่ 08 ธันวาคม 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “คิดให้เป็นสุขสนุกกับการทำงาน” ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด จำนวน 40 ท่าน (วันที่ 11 พฤษจิกายน 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6, พัฒนาศักยภาพในการทำงาน” คณาจารย์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 50 ท่าน (วันที่ 16 ตุลาคม 2551)
 • แขกรับเชิญในรายการ มยุรา มอร์นิ่งเม้าท์ ทางโทรทัศน์ช่อง 5 ในตอน “เปิดโลกกว้าง ด้วยภาษาอังกฤษ” (วันที่ 3 ตุลาคม 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์แห่งความสำเร็จและศาสตร์แห่ง ความเป็นผู้นำในยุคเศรษฐกิจพอเพียง” เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารเขตสาธารณสุข ภาคใต้ จำนวนกว่า 1,000 คน (25 กันยายน 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคอ่านใจ เพื่อปิดการขายที่เป็นเลิศ” ผู้แทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตกทม.และปริมณฑลของ บ. ปูนซีเมนท์ไทย จำนวนกว่า 600 คน (21 กันยายน 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพในการทำงานและการพัฒนา อย่างเป็นTEAMWORK” ปลัดเทศบาล นายกเทศบาลละเจ้าหน้าที่ ของ เทศบาลตำบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี จำนวนกว่า 200 คน(19 กันยายน 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “คิดให้เป็นสุข สนุกกับการทำงาน” CEO, บอร์ดบริหาร และหัวหน้าฝ่ายงาน ของ บ. เบทาโก จำนวนกว่า 120 คน(9 กันยายน 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายขาย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำนวน 500 ท่าน ( 6 กรกฎาคม 2551 )
 • บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการใช้ชีวิตในต่างประเทศและเทคนิค ในการเรียนเพื่อให้สามารถสู้เจ้าของภาษาได้” นักเรียนแลกเปลี่ยนจากทั่วประเทศ โดย บ. Y.E.S. จำนวนกว่า 150 คน (30 สิงหาคม 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Strategy - Focused Organization and Strategy Execution” ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 100 ท่าน (1 กรกฎาคม 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร” ปลัดเทศบาลทั่วประเทศ ของ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา จำนวนกว่า 1,000 คน (17 มิถุนายน 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์ การเข้าสู่ตลาดแรงงาน อย่างมืออาชีพ” แฟนคลับ คลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz ของ บ.อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวนกว่า 300 คน (26 เมษายน 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “7 Habit” ระดับผู้บริหารไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง ของ บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำนวนกว่า 60 คน (22 เมษายน 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข” บัณฑิตเภสัชกรที่พึ่งจบใหม่ และจบไปแล้วทั่วประเทศของ บริษัท Boots จำนวนกว่า 100 คน (27 มีนาคม 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จขององค์กร” สมาชิกของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยในหลาย ๆ บริษัทของฝ่าย HR จำนวนกว่า 500 ท่าน (26 มีนาคม 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “ข้อคิดบัณฑิตใหม่เพื่อชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จ” นิสิตนักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ของ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวนกว่า 150 คน (24 มีนาคม 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหาร” ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ระดับ C8 ขึ้น C9 ของ สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวนกว่า 36 ท่าน (26 กุมภาพันธ์ 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “ข้อคิด บัณฑิตใหม่” นักศึกษาปี 4 เอก เทคโนโลยีการศึกษา ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน จำนวนกว่า 150 คน (3 มีนาคม 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “คิดได้ แต่ทำไมทำไม่ได้” ท่านผู้จัดการ ระดับผู้ช่วย และพนักงานฝ่ายบริหาร ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวนกว่า 160 ท่าน (22 ธันวาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “การสร้างพลังชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จในหน้าที่ การงาน” ท่านผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวนกว่า 100 ท่าน (26 ธันวาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศิลปะการบริหารสู่ความเป็นเลิศ” ท่านผู้บริหาร และระดับผู้ช่วยผู้จัดการ ของธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 2 จำนวนกว่า 60 ท่าน (13 ธันวาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรยุคใหม่” หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของแต่ละธนาคารทั่วประเทศ ของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร และการเงินไทย จำนวนกว่า 60 ท่าน (20 ธันวาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิต" ในงานปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนกว่า 80 คน (19 พฤศจิกายน 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “การสร้างพลังชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน" ให้กับท่านผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท Casco Adhesives Co.,Ltd. (15 พฤศจิกายน 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร” ให้กับท่านผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท จีสตีล (มหาชน) จำกัด จำนวนกว่า 230 ท่าน (10 พฤศจิกายน 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “ธรรมปรัชญาว่าด้วยการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรยุคใหม่” ท่านผู้บริหาร และระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป กลุ่มบริษัทผู้ผลิตอะไหล่รถยนต์ อีซูซุ จำนวนกว่า 150 ท่าน (8 พฤศจิกายน 2550)แขกรับเชิญสัมภาษณ์ในรายการ มยุรา มอร์นิ่งเม้าท์ ทางโทรทัศน์ช่อง 5 ในตอน “เรียนภาษาอังกฤษให้ทัดเทียมชาวต่างชาติ” (9 พฤศจิกายน 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6: ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (30 ตุลาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “สมาธิกับการเรียนและความสำคัญของภาษาอังกฤษ ” คณาจารย์และนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวนกว่า 100 คน (25 ตุลาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6: ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ท่านผู้บริหารและผู้จัดการร้านทั่วประเทศของ บริษัท Boots Retail (Thailand) Ltd. จำนวนกว่า 100 ท่าน (18 ตุลาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6: ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ท่านผู้บริหารและพนักงาน ของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำนวนกว่า 80 ท่าน (2 ตุลาคม 2550)
 • แขกรับเชิญในรายการ มยุรา มอร์นิ่งเม้าท์ ทางโทรทัศน์ช่อง 5 ในตอน “เรียนภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล” (วันที่ 27 กันยายน 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร” ให้กับท่านผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท พานาโซนิค อิเล็คทรอนิค ดีไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (6 กันยายน 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพในการทำงานสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (28 สิงหาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศาสตร์ในการอ่านใจ....ผู้ใช้บริการ” ให้กับคณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวนกว่า 100 ท่าน (23 สิงหาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับพนักงานและผู้แทนจำหน่ายของ บริษัท Nu Skin Enterprises Thailand Ltd. จำนวนกว่า 150 ท่าน (11 สิงหาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “Leadership for Professional” ให้กับท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและผู้ช่วย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ จำนวนกว่า 100 ท่าน (4 สิงหาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “การบริหารเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กร” ให้กับคณะท่านผู้บริหารระดับสูง บริษัทสมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (2 สิงหาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับท่านผู้บริหารระดับสูงและระดับผู้จัดการ บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำนวน 74 ท่าน (20 กรกฎาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ "การสร้างพลังชีวิต เพื่อความสุข และความสำเร็จในการทำงาน" ให้กับท่านข้าราชการกองทัพอากาศ สังกัดการศึกษากองทัพอากาศ ระดับจ่าอากาศตรีถึงนาวาอากาศเอก กองทัพอากาศ จำนวนกว่า 100 ท่าน (9 กรกฎาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ "การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์การ" ให้กับท่านผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ระดับ C7-C13 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวนกว่า 200 ท่าน (30 มิถุนายน 2550)
 • บรรยายหัวข้อ “The Art of Effective Leadership” (ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร) ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 65 คน (18 พฤษภาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “กฎเหล็กของการเป็นผู้นำ” ให้กับท่านผู้บริหารและผู้จัดการ บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดจำนวน 50 ท่าน (28 มิถุนายน 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพในการทำงานสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับท่านผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมด บริษัท APL Agencies (Thailand) Ltd. จำนวนกว่า 150 ท่าน (3 พฤษภาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “กฎเหล็กของการเป็นผู้นำ” ให้กับท่านผู้บริหารระดับสูงและระดับผู้จัดการ บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำนวนกว่า 60 ท่าน (24 เมษายน 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “ข้อคิด บัณฑิตใหม่” ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต จำนวน 122 คน ณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (26 มีนาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Art of Effective Leadership” (ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร) ให้กับท่านผู้บริหาร ผู้จัดการและระดับหัวหน้างานขึ้นไป บริษัท ริเก้น (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนกว่า 50 ท่าน (22 มีนาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Art of Effective Leadership” (ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร) ครั้งที่สอง ให้กับท่านผู้บริหาร ผู้จัดการสาขา และระดับหัวหน้างานขึ้นไป บริษัท Pan Beauty Clinic จำนวนกว่า 50 ท่าน (14 มีนาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและเรียนต่อ” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู ชั้นปีที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร จำนวน 120 คน (6 มีนาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ "จริต 6" ศาสตร์ในการอ่านใจคนในการประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับท่านผู้บริหารและพนักงานทั่วไป บริษัท Diethelm Limited จำนวนกว่า 160 ท่าน (22 กุมภาพันธ์ 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Art of Effective Leadership” (ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร) ท่านผู้บริหาร ผู้จัดการสาขา และระดับหัวหน้างานขึ้นไป บริษัท Pan Beauty Clinic จำนวนกว่า 50 ท่าน (21 กุมภาพันธ์ 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ” ในงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาลัยการจัดการ และการบัญชี จำนวนกว่า 150 คน (15 กุมภาพันธ์ 2550)
 • แขกรับเชิญสัมภาษณ์สดในรายการ มุมใหม่...ไทยแลนด์ ทางโทรทัศน์ช่อง 11 ในตอน “เก่งภาษาได้ ใน 1 เดือน" หัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว (วันที่ 29 มกราคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “Good Behavior to Excellence” ให้กับท่านผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายและพนักงาน บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ ( ประเทศไทย ) จำกัด จำนวน 138 ท่าน(7 มกราคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “จิตวิทยาในการทำงาน” ให้กับท่านรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสและระดับผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) จำนวนกว่า 100 ท่าน (23 ธันวาคม 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Art of Effective Leadership” (ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร) ให้กับท่านผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่าย บริษัท Hitachi Global Storage Technologies Thailand Limited จำนวน 80 ท่าน (7 ธันวาคม 2549)
 • สัมภาษณ์ลงบทความในนิตยสาร แพรว ในหัวข้อ “6 วิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตนเอง” คอลัมน์ Life & Trick ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549 (25 พฤศจิกายน 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “จิตวิทยาในการเข้าถึงลูกค้า” ให้กับบรรณาธิการและพนักงานระดับหัวหน้าฝ่ายขาย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง จำกัด มหาชน จำนวน 80 ท่าน (22 พฤศจิกายน 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “สานฝัน สร้างพลัง กับทุนของชีวิต” ในงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 400 คน (22 พฤศจิกายน 2549)
 • แขกรับเชิญสัมภาษณ์สดในรายการ มุมใหม่...ไทยแลนด์ ทางโทรทัศน์ช่อง 11 ในตอน “เทคนิค…โกอินเตอร์” หัวข้อเรื่อง ไปศึกษาต่อต่างประเทศอย่างไร จึงจะประสบผลสำเร็จ (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549)
 • แขกรับเชิญสัมภาษณ์สดในรายการ มุมใหม่...ไทยแลนด์ ทางโทรทัศน์ช่อง 11 ในตอน “เทคนิคเรียนรู้...สู้เจ้าของภาษา” (วันที่ 10 ตุลาคม 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Art of Effictive Leadership” หรือ “ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร” ให้กับท่านผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย ทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขาย่อยกว่า 120 สาขาบริษัท Toyota Motor Thailand จำนวนกว่า 600 ท่าน ณ ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว (18 กันยายน 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งานและในการทำงาน” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 400 คน ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ห้องประชุม สุธรรมอารีกุล (13 กันยายน 2549)
 • แขกรับเชิญสัมภาษณ์สดในรายการ ก้าวทันประเทศไทย...วันนี้ ทางโทรทัศน์ UBCช่อง 7 ในตอน "ความสำเร็จในชีวิตจาก จริต 6" (วันที่ 24,25,26 กรกฎาคม 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพในการทำงาน” ให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัทภัทร เฮ้าส์ แอนด์ พรอบเพอร์ตี้ จำนวนกว่า 50 ท่าน ณ โรงแรมรามากาเด้น ย่านวิภาวดี (22 กรกฎาคม 2549)
 • แขกรับเชิญสัมภาษณ์พิเศษในรายการ มุมใหม่...ไทยแลนด์ ทางโทรทัศน์ช่อง 11 ในตอน "วิถีธรรมมะ...กับคนรุ่นใหม่" (วันที่ 11 กรกฎาคม 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “Motivation” ให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัท NIKE จำนวนกว่า 100 ท่าน ณ บริษัท NIKE ตึก empire tower ชั้น 45 (7 กรกฎาคม 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “หัวใจการเป็นผู้บริหารยุคใหม่” ให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัทรอยัลเฮลท์แคร์ (โสมเกาหลี ตังกุยจับ) จำนวน 800 คน ณ ห้างบิ๊กซีลาดพร้าว ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 (5 กรกฎาคม 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “การมีสติในการทำงานและพัฒนาองค์กร” ให้กับข้าราชการสำนักงานองค์การอาหารและยา จำนวน 50 กว่าท่าน ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร์ (29 มิถุนายน 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “การสร้างพลังชีวิต เพื่อความสุขและความสำเร็จ” ให้กับผู้บริหาร และพนักงานบริษัท Broadcast Thai Televistion จำนวน100กว่าท่าน ณ อาคารเดลต้าเฮาส์ (22 มิถุนายน 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของภาษาอังกฤษในโลกยุคปัจจุบัน” ให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร สามชั้นปี จำนวน 1,500 คน ณ โรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการสูงสุด จังหวัดนครนายก (15 มิถุนายน 2549)
 • แขกรับเชิญในรายการ มุมใหม่...ไทยแลนด์ ทางโทรทัศน์ช่อง 11 ในตอน “เรียนรุ่ง...ต่างแดน” หัวข้อเรื่อง ไปศึกษาต่อต่างประเทศอย่างไร จึงจะประสบผลสำเร็จ (วันที่ 23 พฤษภาคม 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “ร้อยรักพันใจ ด้วยลีลาพาที” ให้กับคณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 542 ท่าน ณ หอประชุมอาคารอุบล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3 พฤษภาคม 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชีวิต” ให้กับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ตัวแทนแทนสาขาของบริษัทAXAประกันภัยทั้งหมดของประเทศ จำนวน 200 ท่าน ณ โรงแรมอโณมา ( 24 มีนาคม 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชีวิต คิดสู่สากล” ให้กับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 160 ท่าน ณ ศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท จ.สระบุรี ( 23 มีนาคม 2549)
 • แขกรับเชิญในรายการ มุมใหม่...ไทยแลนด์ ทางโทรทัศน์ช่อง 11 ในตอน “คนเก่ง...รักภาษา” (วันที่ 2 มีนาคม 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับผู้บริหารและวิศวกร ของบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ณ ห้องประชุมอโยธยา บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง สระบุรี (วันที่28 กุมภาพันธ์ 2549)
 • ได้รับเชิญสัมภาษณ์ลงบทความในหนังพิมพ์ The Nation คอลัมน์ Business หัวข้อ“Life Style” ฉบับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548
 • บรรยายหัวข้อ “การสร้างมิติใหม่ของการคิด” ให้กับ คณาจารย์ และนักศึกษา ปี 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จำนวน 272 ท่าน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (วันที่ 31 ตุลาคม 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “Personal Development and Leadership skills” ให้กับผู้บริหารระดับ CEO ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศของบริษัท ณ บริษัท MISUBISHI FUSO TRUCK (ประเทศไทย) จำกัด (วันที่ 18 ตุลาคม 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “ทำงานอย่างไรจึงจะมีความสุข และประสบความสำเร็จ” ให้กับ ข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน 120 ท่าน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (วันที่ 6 กันยายน 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “การสร้างความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในการทำงาน” ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ในงานการประชุมวิชาการสำนักสาธารณสุข ประจำปี 2548 จำนวน 200 ท่าน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิติ้ จอมเทียน (วันที่ 16 สิงหาคม 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “การสร้างบรรยากาศในการทำงาน” ให้กับพยาบาลห้องผ่าตัดทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน จำนวน 3000 ท่าน ณ ห้องประชุม Event Hall 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม (ไบเทค) (วันที่ 3 กรกฎาคม 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “เรียนให้เป็นสนุก เป็นสุข และประสบความสำเร็จ”ในการปฐมนิเทศแก่นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2548 จำนวน 200 ท่าน ณ ห้องประชุมสงวนวรรณเฟื่องเพ็ชร วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (วันที่ 2 มิถุนายน 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “จริต 6ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับนักศึกษาปริญญาโท (Executive MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้า ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันที่ 16 พฤษภาคม 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “Best Practice : ประสบการณ์ของยาติ/ผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง” ให้กับพยาบาลสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “Career Warfare” และ จริต 6ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับนักศึกษาปริญญาโท (Executive MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้า ณ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “การทำงานอย่างเป็น Team Work” ให้กับผู้บริหารและพนักงานฝ่าย Sale & Marketing บริษัท Sanford Stationary จำนวน 100 คน ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส (วันที่ 27 มกราคม 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 200 คน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันที่ 10 มกราคม 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “จิตสำนึกในการในบริการ” ให้กับผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จำนวน 70 คน ณ โรงแรมเอเชีย (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน” โดยคำเชิญของคณะกรรมการวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยบรรยายให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย (วันที่ 6 กรกฎาคม 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับพยาบาลห้องผ่าตัดทั่วประเทศ จำนวน 700 คน ณ โรงพยาบาลราชวิถี (วันที่ 12 มิถุนายน 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “เรียนให้เป็นสนุกเป็นสุข และประสบความสำเร็จ” ให้กับพยาบาล วิทยาลัยสภากาชาดไทย จำนวน 300 คน (วันที่ 3 มิถุนายน 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ในหลักสูตรโครงการอบรมทักษะผู้บริหาร ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันที่ 20 พฤษภาคม 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านในคน” ให้กับผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ของโรงแรมโอเรียนเตล (วันที่ 4 พฤษภาคม 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “ทัศนคติที่ดีในการทำงาน” ให้กับผู้บริหารและพนักงานขายทั้งหมดของ บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด (วันที่ 30 มีนาคม 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “ศิลปการบริหารสำหรับผู้บริหาร” ให้กับผู้บริหารระดับกลางขึ้นสู่ระดับสูงของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันที่ 29 มีนาคม 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “การบูรณาการทีมสู่ความเป็นเลิศ” ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (วันที่ 30 มกราคม 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “จริต 6: ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ที่ The Nations โดยท่านรองประธานบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมฟังคำบรรยาย พร้อมกับผู้ฟังนับร้อยท่าน (วันที่ 13 มกราคม 2547
 • บรรยายหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (วันที่ 8 มกราคม 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “การกระตุ้นการสร้างพลังให้กับตัวเองในชีวิตและการทำงาน” ให้กับผู้จัดการศูนย์และผู้จัดการภาคบริษัทไทยประกันชีวิต สาขาสมุทรปราการ จำนวน 100 คน (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546)
 • บรรยายหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับผู้จัดการศูนย์และผู้จัดการภาคบริษัทไทยประกันชีวิต จำนวน 350 คน (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2546)
 • บรรยายหัวข้อ “จริต 6: ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหาร รุ่น1 และรุ่น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 600 คน (วันที่ 30 สิงหาคม 2546)
 • บรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์การทำงานและการศึกษาต่อ” ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่4 คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 120 คน (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546)
 • บรรยายหัวข้อ “แนวคิดใหม่ในการพัฒนาบุคลิกภาพตนและองค์กร อย่างสร้างสรรค์” ให้กับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายอาวุโส บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม ในเครือบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 120 คน (เชิญเป็นครั้งที่ 4 วันที่ 6 กันยายน 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “แนวคิดใหม่ในการพัฒนาบุคลิกภาพตนและองค์กร อย่างสร้างสรรค์” ให้กับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายอาวุโส บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม ในเครือบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 120 คน (เชิญเป็นครั้งที่ 3 วันที่ 29 สิงหาคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์แห่งความสำเร็จและศาสตร์แห่งความเป็นผู้นำในยุค สหัสวรรษ” โดยมีท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง ของบริษัทรูเบียอุตสาหกรรม จำกัด ในเครือเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำนวน 100 คน เข้าฟังคำบรรยาย (เชิญเป็นครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “การให้บริการอย่างมืออาชีพ” ให้กับเจ้าที่ผู้ชำนาญการสายงานการตลาดและสายงานสนับสนุนการตลาดของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (วันที่ 20 สิงหาคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “แนวคิดใหม่ในการพัฒนาบุคลิกภาพตนและองค์กร อย่างสร้างสรรค์” ให้กับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายอาวุโส บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม ในเครือบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 120 คน (เชิญเป็นครั้งที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2545)
 • ได้รับเชิญสัมภาษณ์ลงบทความในนิตยสารต่างๆ ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเรียนการทำงาน รวมทั้งวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับสากล (Standard English) อาทิเช่น หนังสือผู้จัดการรายวัน ในหัวข้อ “สถาบัน Fast English… กุญแจความสำเร็จ” (วันที่ 10 กันยายน 2544)นิตยสารก้าวทันโลก “New Dimensions รายการพัฒนาคุณภาพชีวิต” (ฉบับที่ 88 ธันวาคม 2544) นิตยสารชีวิตงาน ในหัวข้อ “หลายมิติเพื่อการปรับปรุงตัวเอง” (ฉบับที่ 137 วันที่ 24-30 ธันวาคม 2544) และหัวข้อ “ปรัชญาการเรียนภาษาอังกฤษ” (ฉบับที่ 139 วันที่ 7-13 มกราคม 2545) นิตยสารชีวิตต้องสู้ “คนไทยคนเดียวที่ได้รับทุนฝรั่งเรียนถึง 17 ทุน” (ฉบับที่ 449 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2545) นิตยสาร Smart JOB ในหัวข้อ “สถาบัน Fast English… ความรู้คู่คุณธรรม” (ฉบับที่ 77 วันที่ 27 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2545) นิตยสารแก้จน ”ภาษา (อังกฤษ) พารวย…หนึ่งเดียวในไทย คว้า17 ทุนทั่วโลก” (ฉบับที่ 15 ประจำเดือนมกราคม 2548)
 • แขกรับเชิญพิเศษในรายการบ้านเลขที่ 5 ในช่วงมาเยี่ยมมาเยือน “ผู้ที่ได้รับทุนเรียนต่างประเทศกว่า 17 ทุน” (วันที่ 1 สิงหาคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพในการทำงาน” ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย จำนวน 200 คน (วันที่ 23 กรกฎาคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์” ให้กับผู้จัดการสาขา และผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไปของธนาคารนครหลวงไทย สำนักงานใหญ่ (วันที่ 11 มิถุนายน 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “แนวคิดใหม่ในการพัฒนาบุคลิกภาพตนและองค์กรอย่างสร้างสรรค์” ให้กับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายอาวุโส ในเครือบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (วันที่ 5 มิถุนายน 2545)
 • แขกรับเชิญในรายการสี่แยกข่าวไอทีวี ในหัวข้อ “คนรักเรียน รับทุนเรียนถึงด็อกเตอร์ 17 ทุน” (วันที่ 16 พฤษภาคม 2545)
 • ปฐมนิเทศพยาบาลจบใหม่จำนวน 130 คน ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี (วันที่ 2 เมษายน 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “หัวใจการเป็นผู้บริหารยุคใหม่” ให้กับระดับผู้จัดการฝ่ายและผู้จัดการภาคของธนาคารนครหลวงไทย สำนักงานใหญ่ จำนวน 90 คน (วันที่ 29 มีนาคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิต” ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท (วันที่ 21 มีนาคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์สุดยอดของการขายและคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ” ที่ฮานาโกะ (วันที่ 4 มีนาคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล” ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “รู้เขารู้เราและจริต 6” ให้กับนักศึกษาปี 4 ที่กำลังจะจบศึกษา จำนวน 300 คน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท (วันที่ 25 มกราคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ” ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท (วันที่ 11 มกราคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “กฎเหล็กของการเป็นผู้นำ” จัดโดยโครงการนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544)
 • บรรยายหัวข้อ “Teamwork ” ให้กับนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันที่ 19 ตุลาคม 2544)
 • บรรยายหัวข้อ “Leadership skills” ให้กับผู้บริหารบริษัท 3M ณ บริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด (วันที่ 17 ตุลาคม 2544)
 • บรรยายหัวข้อ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อก้าวสู่มิติใหม่ของการสาธารณสุขไทย” ให้กับผู้บริหารระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวม 200 คน ณ รอแยลฮิลส์ รีสอร์ท จ.นครนายก (วันที่ 27 กันยายน 2544)
 • บรรยายหัวข้อ “Bank Marketing” ให้กับผู้จัดการสาขาที่ดำรงตำแหน่งใหม่ทั่วประเทศ ณ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ (วันที่ 23 กันยายน 2544)
 • บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล” ให้กับระดับผู้บริหาร และพยาบาล รวม 120 คน ณ ห้องประชุมจงจินต์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (วันที่ 10 กันยายน 2544)
 • บรรยายหัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อตนเอง” ให้กับระดับผู้บริหาร และพยาบาล จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมจงจินต์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (วันที่ 30 กรกฎาคม 2544)
 • บรรยายหัวข้อ “วิธีการบริหารการเงินให้ประสบความสำเร็จ” ที่บริษัท AMD (Thailand) จำกัด
 • บรรยายหัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิต” ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • บรรยายหัวข้อ “คิดได้แต่ทำไมถึงทำไม่ได้” ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
 • บรรยายหัวข้อ “กฎเหล็กของการเป็นผู้นำ” จัดโดยโครงการนวัตกรรม การศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เป็นวิทยากรของธนาคารกรุงเทพไปบรรยายให้ผู้บริหาร และผู้จัดการสาขาทั่วประเทศ
 • เป็นตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศไปบรรยายที่วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ และวิทยาลัยการทัพอากาศ