ดึงคนเก่งมาสร้างนวัตกรรมใหม่ได้อย่างไร

ดึงคนเก่งมาสร้างนวัตกรรมใหม่ได้อย่างไร


Excerpt จากรายการ New Dimensions

FM 96.5 ทุกวันอาทิตย์เวลา 9.00 – 10.00 น.

โดย
ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

 


ดึงคนเก่งมาสร้างนวัตกรรมใหม่ได้อย่างไร

     
บทความที่นำเสนอสรุปประเด็นจากหนังสือเรื่อง Idea Agent : Leadership That Liberates Creativity and Accelerates Innovation แต่งโดย Lina Echverria ผู้แต่งกล่าวถึงคุณสมบัติ 7 ประการในการสร้างทีมงานที่เข้มแข็ง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการผลิตนวัตกรรมใหม่เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประเด็นสำคัญมีดังต่อไปนี้

     1. รู้จักบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีม
     ผู้นำต้องมองความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดา แต่จะต้องหาวิธีการแปลงความขัดแย้งให้ออกมาในรูปของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างผลงานให้เกิดขึ้น วิธีการบริหารความขัดแย้งจะต้องเริ่มโดยการที่หัวหน้าจะต้องศึกษาพฤติกรรม นิสัย แนวความคิด ความเชื่อ รูปแบบในการทำงาน และภูมิหลังประสบการณ์ของลูกน้องแต่ละคน เพื่อประเมินถึงภาพรวมของการประชุมว่า หากเกิดความขัดแย้งขึ้นมันจะออกมาในรูปแบบใด เมื่อลูกน้องแสดงความคิดเห็น ให้ตั้งใจฟังเพื่อศึกษาระบบความคิดของลูกน้องแต่ละคน ผู้แต่งเชื่อว่า ผู้นำที่ดีจะต้องกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจและกล้ารับผิดชอบ รู้จักยืดหยุ่นในบางครั้งแต่ไม่ประนีประนอมในโครงสร้างหลัก กฎเกณฑ์ และคุณธรรมความถูกต้อง และที่สำคัญคือจะต้องไม่อิจฉาริษยาหรือชิงดีชิงเด่นกับลูกน้อง เพราะสิ่งนี้นอกจากจะเป็นการแสดงถึงความไม่มีวุฒิภาวะแล้วยังจะเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจของลูกน้องอีกด้วย 

     2. เลือกคนมาร่วมทีม 
     ในการเลือกบุคคลมาร่วมทีมควรจะคำนึงถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสมาธิ มีความคิดเป็นระบบ 
มีความเชี่ยวชาญในสาขางานที่ตนทำเป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นอยากทำงานเพื่อส่วนรวม มีพลัง มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนทำว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และที่สำคัญคือสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเป็นทีมได้ เป็นต้น นอกจากนั้น ในการสอนหรือวิพากษ์วิจารณ์การทำงานควรทำนอกรอบและควรทำหนึ่งต่อหนึ่ง เจาะจงที่งานเป็นหลักไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง 

     3. ในฐานะหัวหน้าให้เราลองสำรวจตนเองว่า เราเป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความสามารถหรือไม่ 
     คนที่เป็นคนดีย่อมรู้ดีว่า ลูกน้องที่ดีและมีความซื่อสัตย์จะมีลักษณะเป็นอย่างไร เราจึงจะสามารถดึงคนที่ดีและมีความสามารถมาร่วมทีมได้ เพราะสิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดกัน ผู้แต่งกล่าวว่า ถึงแม้ว่าหลักในการบริหารงานหรือคุณสมบัติบางประการของผู้นำนั้นสามารถมีการยืดหยุ่นและยกเว้นได้ในบางกรณี 
แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่ปรับแก้โดยเด็ดขาด คือ 
          3.1. เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
          3.2. สร้างบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
          3.3. เปิดรับความคิดใหม่ตลอดเวลา ซึ่งจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้า 
          3.4. หัวหน้าต้องมีความเป็นกันเองพอสมควรไม่เคร่งเครียดจนเกินไป 
          3.5. ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม 
          3.6. มีความซื่อสัตย์โปร่งใสและชัดเจนในแง่ของแผนงานและเป้าหมายที่ต้องการจะบรรลุ 
          3.7. พูดจาปากกับใจตรงกันและรักษาคำพูด 
          3.8. มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะนำพาองค์กรไปสู่จุดสูงสุด 
          3.9. ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องงาน 
          3.10. หัวหน้าจะต้องมีความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้และไม่หลอกใช้ลูกน้องเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 

     4. บริหารโดยการทำให้ดูเป็นแบบอย่างและมีความชัดเจน
     ผู้นำควรชี้แจงอย่างชัดเจนว่า เราต้องการอะไรจากลูกน้องแต่ละคน และเป้าหมายที่สำคัญของทีมคืออะไร และสิ่งเหล่านี้จะต้องมีความชัดเจนและแน่นอนไม่แปรเปลี่ยนไปมา ในการมอบหมายงานให้ลูกน้องนั้น เราจะต้องเลือกสิ่งที่ท้าทาย สิ่งที่เขาทำได้ และเป็นสิ่งที่เขาอยากจะทำ นอกจากนั้น ในการสอนงานลูกน้อง เราจะต้องมีการยืดหยุ่นและช่วยสร้างความมั่นใจให้เขารู้สึกเชื่อมั่นในตนเอง 

     5. สร้างเป็นวัฒธรรมขององค์กรว่า จะต้องทำงานเป็นทีม 
     ลูกน้องสามารถประชุมกลุ่มย่อยกันได้ทุกเมื่อและจะต้องมีความคิดใหม่หรือผลงานมานำเสนอตามเวลาที่กำหนด เหนือสิ่งอื่นใดคือ ลูกน้องคนใดที่เป็นคนดีมีความสามารถจะต้องได้รับการปูนบำเหน็จบำนาญตามความเป็นจริง ไม่มีการเล่นเส้นเล่นสาย

     6. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกน้องแต่ละคนในทีมอย่างชัดเจน 

     7. คุณเป็นผู้นำ “ตัวจริง” หรือไม่
     ตัวจริงในที่นี้คือ มีคุณธรรม มีความสามารถ ทำงานโปร่งใส สนับสนุนคนดีมีความสามารถ เปิดโอกาสสนับสนุน สั่งสอน และชี้นำให้ลูกน้องมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเต็มที่

 
Copyright © ดร.บุญชัย โกศลธนากุล
การสมัครสมาชิก

1. สมัครได้ที่สถาบันพัฒนาภาษา Fast English
  • สาขาสีลม โทร 02-631-2288  
  • สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว โทร 02-937-2121
2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชื่อบัญชี คุณบุญชัย โกศลธนากุล เลขที่บัญชี 206-238272-5

จากนั้น scan ใบ Pay in หรือ Slip ATM โดยระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อ ส่ง e-mail มาที่ info@fast-english.com  และกรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เบอร์ 02-937-2121
รูปแบบสมาชิก
  1. สมาชิกระยะเวลา 6 เดือน (มูลค่า 500 บาท)
  2. สมาชิกระยะเวลา 1 ปี (มูลค่า 900 บาท
  3. สมาชิกระยะเวลา 1 ปีครึ่ง (1,200 บาท)
  4. สมาชิกระยะเวลา 2 ปี (มูลค่า 1,500 บาท)